Facebook You Tube Allegro
Najlepsze marki w najlepszej cenie!

RODO

DAR AGRO Dariusz Woźniak

Rojewo 4

88-111 Rojewo Rojewo, 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

DAR AGRO Dariusz Woźniak

z siedzibą: 88-111 Rojewo, Rojewo 4

tel.: 517-361-301

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Wykonania obowiązków: serwisowych, sprzedażowych, usługowych, księgowych, gwarancyjnych, dostarczenia zamówionego towaru, zachowania spójności bazy danych (back up)

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za zgodą, wyrażoną w chwili zakupu sprzętu, zamówienia sprzętowego, zlecenia wykonania usługi rolniczej

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionych w procesach prawa. Nie są przekazywane do Państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat, od momentu

sprawozdania rocznego za poprzedni rok – odnośnie do wystawionych faktur i 10 lat w przypadku roszczeń.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres gwarancyjny produktu.

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

-nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

-podane dobrowolnie

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Firmę DAR AGRO Dariusz Woźniak w wyżej wymienionych celach………………………………………………………………….

Visits: 3876